alt

dr. Madarász Imre szakmai önéletrajza

I. képzettség, képesítés

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Magyar–olasz szakos tanári diploma

1988

ELTE

 

II. oktatási tevékenység alapképzésben és mesterképzésben (lehetőség szerint minél teljesebb időbeli áttekintéssel)

A) oktatott kurzusok

 1. a DE BTK-n képzési szintenként:
  BA Olasz irodalom I., II.., III., IV., V., VI.
  Dante problémák, Olasz reneszánsz irodalom értelmiségi modul és spec. koll.
  Szakdolgozati szeminárium, PhD-témavezetés
  (heti 12 óra)
 2. a DE más karain képzési szintenként
 3. más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

 

B) oktatásszervezői tevékenység

 1. témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

85

8

OTDK

35 (9 díjnyertes, 4 első díj)

2

egyéb: PhD-témavezetések

2

4

 1. szakfelelősség
 2. szakirányfelelősség
 3. tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével):
  Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába 2 kredit
  Olaszország ismerete 24 kredit
  Olasz irodalomtörténet 24 kredit
  Kutatásmódszertan 18 kredit
  Magyar Italianisztika 2 kredit
 4. egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)
  Tehetséggondozási programban Tutor, eddig 6 hallgatóval

III. oktatási tevékenység doktori iskolában (lehetőség szerint minél teljesebb időbeli áttekintéssel)

Debreceni Egyetem Irodalomtudományi doktori iskola: alapító tag, italianisztikai alprogram-vezető.

 1. oktatott kurzusok
  Olasz irodalom
  Olasz-magyar komparatisztika
  Doktori szeminárium, PhD-témavezetés
 2. törzstagság
 3. témavezetés:
  (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult
  Pete László (2001)
  Bagossi Edit (2008)
  (ii) folyamatban lévő
  Toma Adrienn
  Zsiros Andrea

Kádár Anett Julianna

Lukács Miklós

IV. tudományos tevékenység

A) főbb kutatási területek

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

CsC irodalomtudomány

1992

MTA TMB

Habilitáció

1998

KLTE (DE)

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.):
  26 önálló könyv, ebből
  25 magyar nyelven Magyarországon
  1 olasz nyelven, Olaszországban
 • könyvfejezet: 74
  stb.: szerkesztett, sorozatszerkesztett, gondozott, lektorált kötetek: 121
         összesen (tanulmányok, cikkek, recenziók): 1333
 • idézettség: 1403
  lásd tételesen, részletesen PUBLIKÁCIÓS LISTA (mellékelve)!

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont

1993–

KLTE (DE),

Oktatási Minisztérium

vezető/ résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon
 • bizottsági tagság:
  MTA Modern Filológiai Bizottság tagja 1996–2000
  MTA Köztestületi tag, Irodalomtudományi Bizottság, 1996–
  OTKA Modern Filológiai Bizottság tagja 1996–2000
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Modern Filológiai Társaság,
  Magyar Politikatudományi Társaság, Magyar Filozófiai Társaság,
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Magyar Dantisztikai Társaság,
  Olasz–Magyar Kulturális Együttműködési Bizottság tagja
 • szerkesztőbizottsági elnökség:
    5 könyvsorozat szerkesztője (Italianistica Debreceniensis – Kossuth   Egyetemi Kiadó, Felfedezett Klasszikusok – Nemzeti Tankönyvkiadó,   Eötvös Klasszikusok – Eötvös József Könyvkiadó, Kráter Klasszikusok –   Kráter Műhely Egyesület, Italianistica Hungarica – Attraktor Könyvkiadó)
  szerkesztőbizottsági tagság:
    3 folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (Nuova Corvina, Italia & Italy, PoLíSz
 • szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
    2 DSc, 1 CSc, bíráló bizottsági tagja
    2 habilitáció, 3 CSc, 2 PhD, 1 dr.univ hivatalos bírálója (opponense)
    1 PhD bíráló bizottsági elnöke
 • külföldön
 • bizottsági tagság
    Associazione Internazionale degli Studiosi di Lingua e Letteratura Italiana
    Associazione Culturale Italoungherese Pier Paolo Vergerio
    Premio Strega Europeo
    Mazzini Society
 • szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
 • szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység
    előadások tartása valamennyi magyarországi egyetemi és főiskolai olasz tanszéken,
    valamint a római, nápolyi, trentói, udinei, trieszti, amszterdami, bukaresti, zágrábi,
    pozsonyi és krakkói egyetem Olasz Tanszékén.
    Előadások összesen 201 konferencián (ebből 33 külföldi)
    L. még VII. pont!

V. egyéb közéleti tevékenység

 • vezetői és egyéb megbízatások:
 • egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
 • más intézménynél Magyarországon
 • külföldön

VI. kitüntetések, szakmai elismerések

 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Rektori dicséret

1997

KLTE Rektora

Pro Scientia vezetőtanári oklevél

1997
2009

MTA Elnöke

Művelődési-Közoktatási Miniszter

OTDK Elnöke

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1997

SZPÖ Kuratórium

Széchenyi István Ösztöndíj

2002

SZI Kuratórium

Olasz Köztársasági Érdemrend Lovagja

2002

Az Olasz Köztársaság Elnöke

 

VII. egyéb szakmai jellegű információk, adatok

Madarász Imre1962-ben Budapesten született. 1975 és 1982 között Milánóban élt és tanult, humángimnáziumban és a Milánói Állami Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1988-ban fejezte be, magyar-olasz szakos tanári diplomával. 1988-tól 1991-ig tudományos ösztöndíjas, 1987-től 1991-ig gimnáziumi tanár. Az ELTE Olasz Tanszékén 1988-tól, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (Debreceni Egyetemen) 1990-től tanít. A KLTE Régi Magyar Irodalom Tanszékén 1990 és 1993 között tanársegéd és adjunktus. 1992-ben megszerezte az irodalomtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. A KLTE-n 1992-től megszervezte és 1993-tól egyetemi docensként vezeti az Olasz Tanszéket és az Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpontot. Előadásokat tartott nemzetközi konferenciákon (Amszterdamban, Rómában, Nápolyban, Tren­tóban, Pisában, Bukarestben, Krakkóban, Zágrábban, Pozsonyban, Cosenzában, Udinében, Triesztben stb.) és minden hazai egyetemi és főiskolai olasz tanszéken. 1997-ben rektori dicséretet, Pro Scientia vezetőtanári oklevelet (ezt másodszor 2009-ben) és Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2002-ben Széchenyi István Ösztöndíjat kapott. 1998-ban habilitált doktor. 2002-ben az Olasz Köztársaság Érdemrendjének Lovagja. Tanítványai kiemelkedő publikációs és OTDK-eredményeket értek el. Az 1995 óta megrendezett 8 Országos Tudományos Diákköri Konferencián 9 témavezetettje nyert el „dobogós” helyezést, közülük 4 lett első helyezett. Vezetésével több mint 70 diplomamunkát védtek meg. 1996 és 2000 között az Országos Tudományos Kutatási Alap és a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága, 1996-tól az MTA köztestületi tagja az Irodalomtudományi Bizottságban. A Debreceni Egyetem irodalomtudományi doktori programjában alapító tagként és alprogram-vezetőként vesz részt. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Modern Filológiai Társaság, a Magyar Politikatudományi Társaság, a Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar Írószövetség, a Kölcsey Társaság, az Associazione Internazionale degli Studiosi di Lingua e Letteratura Italiana, a Mazzini, Society, a Magyar Dantisztikai Társaság, az Olasz-Magyar Kulturális Együttműködési Bizottság, az Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo Vergerio”, a Comitato Scientifico Internazionale di Polis, a Salvatore Quasimodo költőverseny és a Premio Strega Europeo kuratóriumának tagja, az Alpok-Adria Regionális Közösség alelnöke, 1984-től 2011-ig összesen 1334 publikációja jelent meg: tanulmányok, cikkek 62 folyóiratban, lapban hat – a magyar mellett olasz, angol, német, francia és horvát – nyelven. 122 kötet szerkesztője, sorozatszerkesztője, gondozója, vagy fordítója. Szerkesztője az Italianistica Debreceniensis (Kossuth Egyetemi Kiadó), a Felfedezett Klasszikusok (Nemzeti Tankönyvkiadó), az Eötvös Klasszikusok (Eötvös József Könyvkiadó), a Kráter Klasszikusok (Kráter Műhely Egyesület) és az Italianistica Hungarica (Attraktor Könyvkiadó) könyvsorozatoknak, szerkesztőbizottsági tagja a PoLíSz, a Nuova Corvina és az Italia & Italy című folyóiratoknak. 26 önálló kötete jelent meg 2009-ig, főként az olasz – elsősorban felvilágosodás- és romantika-kori – irodalomról. Életrajzi adatai olvashatók – egyebek között – a Dictionary of International Biography 1995, a Men of Achievement 1997, a Pedagógiai Ki Kicsoda 1997, a Kortárs Magyar Írók 2000, az Új Magyar Irodalmi Lexikon 2000, a Ki kicsoda 2000, 2002, 2004, 2006 és 2009, a Who's Who in Europe 2003, aWho is Who Magyarországon 2006, 2007, 2008, 2009, a Révai Új Lexikona 13. (2004) a Ki kicsoda a magyar oktatásban 2005,2006 és 2007, és A magyar irodalom évkönyve 1984–2008 és a Debreceni irodalmi lexikon (2008) róla készült szócikkeiben, valamint „Az emberélet útjának felén” című könyvében, a hasonló című életrajzi interjúban. Önálló könyvei fogadtatásáról l. a Visszhang és a Viszhang II. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében (Hungarovox, 2005, 2010) c. köteteket. 

Blue joomla theme by Template Joomla