MEDITERRÁN EURÓPA (NEOLATIN KULTÚRÁK) SPECIALIZÁCIÓ

A specializáció keretében a térség nyelveivel, kultúrájával, történelmével, gazdaságával, társadalmi szerveződésével kapcsolatos komplex, multidiszciplináris ismereteket nyújtunk a romanisztika és nem romanisztika szakos hallgatók részére egyaránt, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk egy újlatin nyelv kezdő szinttől történő elsajátítására.
A specializációra romanisztika és nem romanisztika szakos hallgatók egyaránt jelentkezhetnek, akik a specializáció keretében kötelezően választanak egy újlatin nyelvet: franciát, olaszt vagy spanyolt.
Bemeneti követelmény nincs, mivel a választott idegen nyelv (francia, spanyol, olasz) kezdő szintről indul minden hallgatónak, a szaktárgyakat pedig magyar nyelven hallgatják.

Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) specializáció

 

Tantárgy neve

Kurzus neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa (koll., gyak. jegy)

Kredit

3

4

5

6

Nyelv-fejlesztés
18 kredit

Alapszintű nyelvgyakorlat I-II

30

30

 

 

 

2+2

Nyelvfejlesztés I-II-III-IV.

30

30

30

30

Gyak. jegy

2+2+2+2

Szövegértési és fordítási gyakorlat I-II.

 

 

45

45

Gyak. jegy

3+3

Nyelvi záróvizsga

2

Kultúr-történeti ismeretek
16 kredit

A mediterrán Európa írott kultúrája I-II.

30

30

 

 

Koll.

3+3

Művészetek a mediterrán Európában I-II.

30

30

 

 

Gyak. jegy

2+2

Az újlatin nyelvek története

 

 

15

 

Koll.

2

A régió mai kultúrájának változatai

 

 

 

30

Gyak. jegy

2

Kulturális emlékezethelyek

 

 

30

 

Gyak. jegy

2

Társa-dalom-tudo-mányi ismeretek
14 kredit

A mediterráneum az antikvitásban

30

 

 

 

Koll

3

A mediterrán Európa története
I-II.

 

30

30

 

Koll

3+3

A mediterrán régió társadalom- és gazdaság földrajza

 

 

 

30

Koll

3

A régió szerepe az EU-ban és a világban

 

 

30

 

Gyak.jegy

2

 

Összes óraszám
 (gyakorlat + ea)

90
60

90
60

105
45

120
30

390
210

 

 

Összes kreditszám

 

 

 

 

 

50

 

Differenciált szakmai ismeretek féléves bontásban
Kurzusok
III. félév

Kurzus

jelleg

heti óraszám

félévi óraszám

kredit

Alapszintű nyelvgyakorlat I.

gy

2

30

2

Nyelvfejlesztés I.

gy

2

30

2

A mediterrán Európa írott kultúrája I.

ea

2

30

3

A mediterráneum az antikvitásban

ea

2

30

3

Művészetek a mediterrán Európában I.

gy

2

30

2

Összesítés

 

10

150

12

 

IV. félév

Kurzus

jelleg

heti óraszám

félévi óraszám

kredit

Alapszintű nyelvgyakorlat II.

gy

2

30

2

Nyelvfejlesztés II.

gy

2

30

2

A mediterrán Európa írott kultúrája II.

ea

2

30

3

Művészetek a mediterrán Európában  II.

gy

2

30

2

A mediterrán Európa története I.

ea

2

30

3

Összesítés

 

10

150

12

 

V. félév

Kurzus

jelleg

heti óraszám

félévi óraszám

kredit

Nyelvfejlesztés III.

gy

2

30

2

Szövegértési és fordítási gyakorlat I.

gy

3

45

3

Az újlatin nyelvek története

ea

1

15

2

A mediterrán Európa története II.

ea

2

30

3

Kulturális emlékezethelyek

gy

2

30

2

A régió szerepe az EU-ban és a világban

gy

2

30

2

Összesítés

 

12

180

14

 

VI. félév

Kurzus

jelleg

heti óraszám

félévi óraszám

kredit

Nyelvfejlesztés IV.

gy

2

30

2

Szövegértési és fordítási gyakorlat II.

gy

3

45

3

A mediterrán Európa társadalom- és gazdaságföldrajza

ea

2

30

3

A régió mai kultúrájának változatai

gy

2

30

2

Összesítés

9

135

10

Nyelvi záróvizsga

2

Mind összesen

50

 

Tantárgy neve: nyelvfejlesztés

Kredit:
18

Előadás
Szeminárium           x

Félévek száma:

4

Heti óraszám:

2

Értékelés:
Szigorlat
Kollokvium
Gyakorlati jegy        x
Aláírás

Kurzusok:

cím:

kód:

1.1.Alapszintű nyelvgyakorlat I-II.

 

 Nyelvfejlesztés I-IV.

 

Szövegértési és  fordítási gyakorlat I-II

 

 

 

Leírás:
A nyelvoktatás teljesen kezdő szintről indul, az első két félévben a cél a hallgatók alapvető kommunikációs képességének, gyakorlati nyelvtani ismereteinek kialakítása mind írásban, mind szóban. A harmadik, negyedik félév az alapszintű nyelvismeret továbbfejlesztését célozza.
Ennek elérésére különböző gyakorlattípusokat végeztetünk a hallgatókkal, amelyek célja az idegennyelvű beszéd megértése, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, szövegértelmezési és szövegalkotási feladatok megoldása. Célunk az idegen nyelven történő önálló gondolatkifejtés, a grammatikai, szemantikai szabályok és a stilisztikai aspektusok élőbeszédben megvalósuló alkalmazásának fejlesztése.
A fordítási gyakorlat keretében az első időszakban a mindennapi élettel kapcsolatos alapvető szövegekkel dolgozunk, majd a harmadik, negyedik félévben egyszerűbb sajtószövegekkel is megismerkedünk. Kezdetben az idegen nyelvet mint forrásnyelvet, majd a képzés második felében már mint célnyelvet is használva.
A hallgatók lehetőséget kapnak arra is, hogy az idegennyelvi lektorok segítségével gyakorolják a megszerzett nyelvtudásukat.

Ajánlott olvasmányok:
Molnár Ágnes - Szabó Dávid: Tour de France en 350 exercices. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
Reicher - Béguelin - Denervaud - Jespersen: Écrire en français: Cohésion textuelle et apprentissage de l'expression écrite. Delachaux & Niestlé, Paris, 1990 (2e éd.).
Beaujeu - Carlier - Mimran - Torres - Vrillaud-Meunier. Cours de Civilisation française de la Sorbonne, Hachette, 1991.
Bátki Piroska - Ignacio Martínez García -Santosné Blastik Margit: ¡Manos a la obra! Holnap kiadó, Budapest, 2002.
Amelia Blas Nieves - Tóth Eszter: español.hu. Holnap kiadó, Budapest, 2005.
Francisco J.Uriz - Birgit Harling: En el mundo hispánico. Chancerel International Publishers Ltd, Londo, 2000.
T. Martin- S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano.Edizione Edilingua, 2004.
Bettoni Camilla - Vicentini Giosi: Passeggiate Italiane - avanzato. Bonacci Editore, 1997.

Tárgyfelelős
Marádi Krisztina
Oktató:
Csűry István, Marosvári Mária, Nagy Andrea, Pete László, Puskás István, Vasas László, idegennyelvi lektorok

 

Tantárgy neve:

kultúrtörténeti ismeretek

Kredit:
16

Előadás                    x
Szeminárium           x

Félévek száma:

4

Heti óraszám:

2

Értékelés:
Szigorlat
Kollokvium             x
Gyakorlati jegy        x
Aláírás

Kurzusok:

cím:

kód:

2.1 A mediterrán Európa írott kultúrája I-II.

 

2.2 Művészetek a mediterrán Európában I-II.

 

2.3 Az újlatin nyelvek története

 

2.4 A régió mai kultúrájának változatai

 

2.5 Kulturális emlékezethelyek

 

Leírás:

A tantárgy célja a hallgatók számára a térség kultúrájával kapcsolatos átfogó, komplex, multidiszciplináris ismeretek nyújtása, melynek része a mediterrán Európa kultúrtörténete, csakúgy mint a jelenkor kultúrája, annak lokális, társadalmi változatai. A tantárgy a tradicionális tantárgyi-tudományos kereteket tágítva, újrarendezve tárgyalja e jelenségeket: az írott kultúrán az írásosság különféle fajtáit érti, nem csak a szépirodalmat. A művészeti ágak bemutatása első sorban a jelenkorra, a közelmúltra koncentrálva ad az általános műveltséghez fontos információkat, a tételes művészettörténet helyett a térség európai mértékben mérve legjelentősebb produktumait mutatja be. A tantárgy külön kiemeli az egyes nemzetek, illetve a térség számára fontos emlékezethelyek vizsgálatát – e szempont a kultúrának és a kultúrtörténetnek az adott közösségek élete szempontjából legfontosabb elemeit emeli ki. A nyelvtörténet kontrasztív módon mutatja be az újlatin nyelvek csoportjának közös gyökereit, segít abban, hogy e nyelvek „átjárhatóbbá” váljanak a hallgatók számára.

Ajánlott olvasmányok:
Nora, Pierre, Emlékezet és történelem közt. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.
Assmann, Jan, A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2004.
Charmain Lee, Sabrina Galano, Introduzione alla linguistica romanza, Carocci, Roma, 2005.
Gombrich, Ernst H., A művészet története. Glória Könyvkiadó, Budapest, 2005.
Renzi L., Anreose A, Manuale di linguistica e filogia romanza. il Mulino, Bologna, 2009.
Di Girolamo C., La letteratura romanza medievale. il Mulino, Bologna, 1994.
Histoire de l'art. Larousse, Paris, 1991.
Tamás Lajos: Bevezetés az összehasonlító neolatin nyelvtudományba. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
A világ nyelvei. szerk. Fodor István, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.

Tárgyfelelős:
Lőrinszky Ildikó
Oktató:
Marádi Krisztina, Marosvári Mária, Nagy Andrea, Puskás István, Vasas László, Lukovszki Judit

 

Tantárgy neve:

társadalomtudományi ismeretek

Kredit:
14

Előadás                    x
Szeminárium           x

Félévek száma:

4

Heti óraszám:

2

Értékelés:
Szigorlat
Kollokvium             x
Gyakorlati jegy        x
Aláírás

Kurzusok:

cím:

kód:

A mediterráneum az antikvitásban

 

A mediterrán Európa története I-II.

 

A mediterrán Európa társadalom- és gazdaságföldrajza

 

A régió szerepe az EU-ban és a világban

 

Leírás:
A tantárgy célja a régió mint földrajzi és politikai tér múltjának és jelenének vizsgálata, különös tekintettel az egymás mellett élő és egymást követő civilizációk közötti kölcsönhatásokra.
A klasszikus és keresztény gyökerek számbavétele után, a történelmi fejlődés párhuzamainak és kereszteződéseinek tanulmányozását követően a jelen több szempontú elemzése következik, amelynek során éppúgy kitérünk a társadalom- és gazdaságföldrajzi aspektusokra, mint a régió szerepének vizsgálatára az EU-ban és a világban . Különleges szerepet szánunk a régió és Magyarország történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatai bemutatásának.

Ajánlott olvasmányok:
Fernand Braudel, La Méditerranée, Paris, 1985. (Olasz kiadás: Il Mediterraneo, Milano, 1987.)
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I–III. Budapest, 1996.
Tim Cornell – John Matthews: A római világ atlasza. Budapest, 1991.
Mary Vincent – R. A. Stradling: A spanyol és portugál világ atlasza. Budapest, 1997.
Georges Duby – Robert Mandrou: A francia civilizáció ezer éve. Budapest, 1975.
Fernando García de Cortázar – José Manuel González Vesga: Spanyolország története. Budapest, 2001.;
Harry Hearder: Olaszország rövid története. Budapest, 1992.
Blahó András és munkaközössége: Világgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

Tárgyfelelős:
Pete László
Oktató:
Csűry István, Marádi Krisztina, Takács Levente


NYELVI ZÁRÓVIZSGA
Időpontja: 4. félév vége
Formája: írásbeli és szóbeli
Feladatok
Írásbeli: nyelvtani teszt és szövegértési feladatsor szótár használata nélkül, újságcikk fordítása idegen nyelvről magyarra nyomtatott szótár segítségével
Szóbeli
Előre megadott témakörök alapján beszélgetés a vizsgáztatóval, olvasott szöveg alapján önálló témakifejtés
Kreditértéke: 2

Blue joomla theme by Template Joomla